همکار در صورتیکه دادن تعهدی یا ادعایی خارج از محتوای توضیحات هر محصول و دستورالعمل استفاده از آن بدهد

آن ادعا به عهده خودش است

 

 

کلیک کن

Hide picture