سیم کارت بین المللی ۴۴۷۹۳۷۰۰۰۱۰۷ را کاملا بشناسیم

۲,۰۰۰,۰۰۰تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان

2 شماره در یک سیم کارت

آنتن دهی در ایران

دریافت تماس و ایجاد تماس در ایران

دریافت و ارسال پیام کوتاه در ایران

فعال سازی شبکه های اجتماعی