ارسال سیم کارت بین المللی به شما

وقتی خودم از جایی خرید می کنم دوست دارم سریعتر خریدم به دستم برسه برای همینم همین روال رو برای کسانی که از میلاد کارت سیم کارت بین المللی knight sim خرید می کنند در پیش گرفتم  شرایط شما شامل یکی از وضعیت های زیر می شود ارسال سیم کارت بین المللی برای تهران نشین … ادامه خواندن ارسال سیم کارت بین المللی به شما